Sistemes biomètrics

Control presencial amb sistemes biomètrics

El passat 23 de novembre de 2023 l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), va actualitzar el seu criteri respecte a l’ús de sistemes biomètrics (per exemple: empremta dactilar, reconeixement facial, reconeixement a través de l’iris, etc.) per al Registre horari o control de presència. Fins aquesta data, es donava a entendre que l’ús de…

Règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic

Els informem que el passat 9 de novembre de 2023 ha entrat en vigor el Decret Llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic, que estableix un nou règim de llicències urbanístiques per habitatges d’ús turístic, que resulta d’aplicació en aquells municipis amb problemes d’accés a…

Digitalització d’actuacions notarials

Li recoorde que en data 9 de maig de 2023 es va publicar al BOE la Llei 11/2023, de 8 de maig. Entre altres coses, transposa una Directiva de la Unió Europea en matèria de digitalització d’actuacions notarials. Els efectes d’aquesta nova Llei comporten modificacions en la Llei del Notariat de 28 de maig de…

Modificació de dades del Treballador RETA

Modificació de dades del Treballador RETA

El Reial Decret 504/2022, de 27 de juny, reforma l’article 30 2.b del Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 84/ 1996, de 26 de gener, i amb això, actualment el treballador del RETA ha d’incorporar a la base…

Despeses de locomoció. Dietes de manutenció i estada

Mitjançant l’Ordre HFP/792/2023, de 12 de Juliol, es revisa la quantitat d’assignacions per les despeses de locomoció de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que queden exceptuades de gravamen. En concret, amb efectes el 17 de Juliol de 2023, la quantitat que queda exceptuada de gravamen per les despeses de locomoció amb transport…

Noves mesures de conciliació

Noves mesures de conciliació

Amb vigència a partir del 30/06/2023, el RDL 5/2023 introdueix nous permisos i mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. La norma suposa la transposició a l’ordenament espanyol de la Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors. Entre les novetats,…

Convocatòria per a la concessió de subvencions

Obertura de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’ambit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda

En data 19 de juny de 2023 s’ha publicat al DOGC Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda. El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent, comença a les 9:00 hores del dia 22 de…

Declaracions de renda i patrimoni

Des de Calders Economistes els oferim el nostre servei d’Assessorament professional per a la confecció de la seva propera declaració de la Renda (IRPF). Som professionals preparats per tal d’analitzar, confeccionar i presentar amb seguretat i fiabilitat la seva declaració de la Renda i Patrimoni, evitant així possibles sancions i demores. El termini per a…