càlcul de la plusvàlua municipal

Nova regulació en el càlcul de la plusvàlua

Recordem , que el passat  26 d’octubre de 2021, el Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat i la nul·litat d’una part de la regulació legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com a Plusvàlua, i concretament els articles 107.1 paràgraf segon, 107.2 a) i 107.4 del Reial Decret Legislatiu…