bases ajudes oci nocturn 2020

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes en l’àmbit de les activitats d’oci nocturn

En data 13 de gener de 2022, s’ha publicat en el DOGC, Resolució per la que s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes extraordinàries en l’àmbit de les activitats d’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per a pal·liar els efectes del COVID-19. A continuació, es detallen els aspectes més…

llei acompanyament 2022

Principals novetats aprovades en la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2022 (Llei 2/2021)

A continuació els recordem de forma resumida les principals novetats fiscals  aprovades a través de la Llei 2/2021 de 29 de Desembre, de Mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic de Catalunya que entren en vigor a partir de 01 de Gener del 2022.   Impost sobre els actius no productius de les persones…

novetats de la contractació temporal 12 2021

Resum de les principals novetats en matèria de contractació temporal amb la reforma de l’Estatut dels Treballadors

Amb la publicació del RDL 30/2021 (BOE 30/12/2021) es modifica la regulació de la contractació temporal recollida en els articles 11 i 15 i DA 3ª de l’Estatut dels Treballadors. A continuació els hi detallem les principals novetats: El contracte es presumeix concertat per temps indefinit: la modificació de l’article 15.1 de l’estatut dels Treballadors…