Impost d'Actes Jurídics Documentats

Subjecte passiu de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats en escriptures de préstec hipotecari

Donat l’impacte social que ha generat en els darrers dies els continus canvis que afecten a l’Impost d’Actes Jurídics Documentats respecte la formalització d’escriptures de préstec hipotecari, els hi enviem aquesta comunicació per tal d’informar-los de quina és la situació actual pel que fa al pagament d’aquest impost. L’Impost d’Actes Jurídics Documentats estava configurat com…